Gom đủ 10 đơn trở lên, Cơm Thế Nguyễn sẽ tiến hành giao, miễn phí ship
Hãy chọn địa điểm mà bạn sinh sống để đặt và rủ nhiều người cùng đặt.
2